Wij zijn ons zeer bewust van de zekerheden en onzekerheden wat betreft het organiseren van reizen in opdracht. Daarom heeft Bloomtravel haar eigen garantie-systeem in samenwerking met reisorganisatie Hemminkways. Deze samenwerking is opgezet om Bloomtravel als onderneming financiële ondersteuning te geven en opdrachtgevers rechtsgeldige garantie te kunnen bieden. Het betreft Stichting beheer Reisgelden Hemminkways. Deze stichting is opgemaakt door een notaris en aangemeld bij de Kamer van Koophandel onder nr.33302085. Hemminkways organiseert sinds 1998 groepsreizen en individuele reizen op maat.

Met deze garantieregeling wijken wij bewust af ten opzichte van de meeste touroperators. Wij hebben voor een andere opzet gekozen. Ons garantiesysteem sluit hierop aan en voldoet aan de eisen van deze tijd.

Waarom ?

De wijze waarop wij onze klanten van dienst willen zijn heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een unieke benadering. Niet langs uitgezette paden.

– Wij werken op maat en kopen bijvoorbeeld de accommodatie alleen in wanneer een groep daadwerkelijk op reis gaat. Zo houden we goed overzicht over de financiën ; wij werken in opdracht van de groep en kunnen tussentijds informeren over de stand van zaken, dus ook over het financiële deel. Daarnaast zijn besloten groepsreizen zoals wij die organiseren niet gedekt bij de SGR. Vaak betalen de deelnemers een iets hogere reissom of juist iets lager vanwege sponsoring. Ook wordt de betaling gedaan vanuit 1 rekening/ persoon. Daardoor ziet de SGR de groep als organiserende partij en worden deze gelden niet gedekt.Kortom de SGR voorziet niet in onze behoeftes. Dit geldt ook voor de ANVR ( branche-organisatie grote reisbedrijven ). De ANVR gaat voornamelijk om de reisvoorwaarden en is er vooral voor het belang van de reisorganisaties. Onze voorwaarden die gedeponeerd zijn bij de K.v.K. zijn veel flexibeler ten opzichte van groepen en individuelen. Dat is de reden dat we geen lid zijn van deze organisatie.

– Wanneer een aanbetaling noodzakelijk is, maar nog niet duidelijk wanneer deze betaald moet worden aan bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij, dan wordt deze aanbetaling gestort op de garantierekening. Wanneer dan de aanbetaling daadwerkelijk moet plaatsvinden zal het bedrag van de stichting overgemaakt worden naar Bloomtravel ; het geld wordt dan direct uitgekeerd aan de desbetreffende partner. Wanneer de groep het wenst kunnen we een bankafschrift overleggen zodat ze zien dat de betaling heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor de bedragen die we eerder nodig hebben om bijv.de stoelen vast te leggen bij een luchtvaartmaatschappij ; voor ons van belang wanneer het over grote bedragen gaat.

We proberen altijd zo flexibel mogelijk te zijn richting de groepen.

Voor individuelen boeken en betalen we de reis en het verblijf direct en sturen daarna de factuur voor de betaling.
In overleg kunnen we een betalingsregeling treffen.

– Van repatriëring is nooit sprake bij Bloomtravel. Alle vliegtickets en hotels worden voor vertrek van de reis betaald en verstuurd en tijdens de reis heeft u altijd een geldig ticket voor de heen- en terugreis. Wanneer wij een luchtvaartmaatschappij niet betalen voor vertrek van de reis krijgen we uberhaupt de tickets niet toegestuurd.

Mocht er iets niet duidelijk zijn over onze werkwijze neem gerust contact met ons op en dan leggen we het persoonlijk uit.

Algemene voorwaarden
Met ingang van 11 Oktober 2010 hanteert Bloomtravel in het zakelijk verkeer met opdrachtgevers de volgende reisvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel in Apeldoorn onder nr. 51056925.

1. Aanmelding/boeking

Aanmelding voor een reis kan telefonisch en/of schriftelijk gebeuren.

Na aanmelding ontvangt de opdrachtgever een bevestiging met alle gegevens en dient binnen 20 dagen deze ondertekend terug te sturen en een aanbetaling in bezit van de reisorganisator te zijn. Indien niet aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan vervalt de reservering automatisch binnen de bovengenoemde 20 dagen. Dit houdt echter niet in dat de opdrachtgever daarmee van zijn aansprakelijkheid t.a.v. de opgegeven reservering gevrijwaard is. Iedere tot stand gekomen reisovereenkomst is uitsluitend onderworpen aan deze algemene reis- en betalingsvoorwaarden. Afwijkende en aanvullende voorwaarden en bedingen gelden slechts indien en voor zover deze door Bloomtravel zijn aanvaard.

2. Betaling

Betaling geschiedt door bankoverschrijving. Bloomtravel vraagt alleen een aanbetaling als een vervoerder of verstrekker van accommodatie hierom vraagt. Dit bedrag wordt meteen doorgesluisd naar de partij die de aanbetaling wenst. Voor nieuwe klanten kan Bloomtravel een aanbetaling vragen die overgemaakt moet worden naar de stichting ( zie punt 10 ). De resterende bedrag dient ca. 3 weken voor vertrek overgemaakt te zijn naar de stichting. Niet tijdige betaling ( het termijn wat op de factuur staat aangegeven ) geeft de reisorganisator het recht een geboekte reis te annuleren. De annuleringsvoorwaarden ( zie punt 9) zijn dan geheel van toepassing. Eventuele inningskosten, door ons gemaakt n.a.v. een geboekte, geannuleerde of gemaakte reis, zijn op de opdrachtgever/deelnemers verhaalbaar. De opdrachtgever(s) is ( zijn) hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, uit de aanmelding en de reisovereenkomst voortvloeiende, door hemzelf ( henzelf) en door alle aangemelde deelnemers. De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand van vertraging. Tevens is hij/ zij verplicht tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 100,00.

3. Reissom, reisduur en reisprogramma

De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. In deze reissom zijn inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals in het reisprogramma zijn vermeld. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals die bij de reisorganisator bekend waren. In geval van wijziging van prijzen, geldkoersen of belastingen als bedoeld, behoudt de reisorganisator zich het recht voor tot wijziging van de reissom, waarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor vertrek mededeling moet worden gedaan aan de opdrachtgever. Bij gebreke van deze mededeling blijft de overeengekomen reissom gelden. Betekent de wijziging een verhoging van meer dan 10% van de oorspronkelijke reissom en tevens meer dan € 100,00 per persoon, dan heeft de opdrachtgever het recht de reisovereenkomst te annuleren, met aanspraak op restitutie van al betaalde gelden, echter uitsluitend binnen 5 dagen na ontvangst van de bedoelde mededeling. Gelijk recht van annulering heeft de opdrachtgever indien de verhoging groter is dan € 500,00 per persoon, ongeacht het percentage van de verhoging. Indien de reisduur in het reisprogramma staat vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst als hele dagen gerekend. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma of de reissommen binden de reisorganisator niet.

4. Reispapieren

a. De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige documenten, zoals een geldig paspoort, eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen/vaccinaties e.d.
b. Indien de deelnemer de reis niet of geheel niet kan maken wegens gemis van enig document, zijn alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de deelnemer.

c. In verband met het bepaalde in de voorafgaande leden moet voor deelnemers van de niet-Nederlandse nationaliteit door de opdrachtgever extra zorg worden betracht en informatie worden ingewonnen bij de betrokken autoriteiten.

5. Aansprakelijkheid

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dit zou ontstaan. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat aan de deelnemer door het gebruik van enige door de reisorganisator beschikbaar gestelde accommodatie daarbij inbegrepen vliegtuigen, motorrijtuigen, hotels, zwembaden, sportmateriaal etc. Ook is de reisorganisator niet aansprakelijk voor de vertraging en/of schade geleden door deelnemers als gevolg van mechanische pech, grensoverschrijding, verkeersdrukte, natuurrampen, revolutie, oorlogshandelingen, staking, ziekte, quarantaine of andere oorzaken. Het meenemen van stoffen en/of goederen waarvan het bezit in strijd is met de wetten van de desbetreffende landen waar doorheen gereisd of bezocht worden, is streng verboden en geheel voor eigen risico. Indien de genoemde stoffen en/of goederen toch worden aangetroffen, wordt de bezitter ervan onmiddellijk uitgesloten van ( verdere) reisdeelname. Bovendien heeft de betrokkene(n) geen enkel recht op restitutie van de reeds betaalde reissom. Bij aanhouding door de douane, politie of andere autoriteiten, aanvaardt de reisorganisator geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Alle gevolgen en kosten zijn voor rekening van de betrokken deelnemer (s). Voor alle gehuurde materialen via Bloomtravel is de deelnemer zelf verantwoordelijk.

6. Wijziging

a. In geval van gewichtige omstandigheden betreffende de uitvoering van de reis heeft de reisorganisator het recht in het reisprogramma voor de aanvang van de reis wijzigingen aan te brengen. Hiervan wordt door de reisorganisator met opgave van redenen onmiddellijk mededeling gedaan aan de opdrachtgever. Indien gewichtige omstandigheden, die zich onmiddellijk voor of tijdens de reis voordoen is de reisorganisator gerechtigd voor haar rekening wijzigingen aan te brengen in de reisroute, het vervoermiddel, het programma en de accommodatie, met verplichting de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger, indien zover mogelijk is, te beperken.
b. De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor schade, ingevolge voornoemde gewichtige omstandigheden is uitgesloten, indien deze omstandigheden in de sfeer liggen van derden, wiens diensten bij de uitvoering van de reis gebruik wordt gemaakt. Alsdan is er voor de reisorganisator sprake van een overmachtstoestand.

c. Indien de reisorganisator zich ingevolge deze wijziging(en) kosten bespaart die in de reissom zijn inbegrepen, heeft de opdrachtgever recht op restitutie van de besparing.

d. Enkel uiterst gewichtige omstandigheden betreffende de uitvoering van de reis geven de reisorganisator het recht te bepalen dat de reis niet plaats zal vinden met de verplichting alsdan tot onmiddellijke kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever over te gaan, met opgave van redenen. Ingevolge deze kennisgeving geldt de reisovereenkomst als ontbonden. De reisorganisator heeft alsdan de verplichting gelijktijdig met de bedoelde kennisgeving een zoveel mogelijk gelijkwaardige alternatieve reis aan te bieden voor dezelfde reissom. Wordt dit aanbod door de opdrachtgever niet aanvaard, dan vindt restitutie plaats van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom.

e. De reizen zijn gebonden aan een minimum aantal deelnemers. Indien er onvoldoende deelnemers zijn, krijgen de ingeschreven deelnemers hiervan tijdig bericht. Zo mogelijk zal er een alternatief voorgesteld worden. Bij afgelasting wegens onvoldoende deelname worden alle reeds betaalde gelden, uitgezonderd de kosten van visa, onmiddellijk terugbetaald; ook indien niet ingegaan wordt op het voorgestelde alternatief. Alsdan is de reisorganisator op generlei wijze aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever(s) en/of reiziger(s) als gevolg van de ontbinding heeft/hebben of nog zal/zullen lijden. De aansprakelijkheid van de reisorganisator is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de overeengekomen reissom.

7. Annulering ( indien geen annuleringsverzekering is afgesloten)

Het annuleren van een reis kan, door de opdrachtgever/deelnemer; uitsluitend schriftelijk geschieden. Datum poststempel geldt als annuleringsdatum. De kosten, naast eventuele reserveringskosten, bedragen per persoon:

a. bij annulering tot de 56ste dag voor de dag van vertrek de 20% aanbetaling.
b. bij annulering vanaf de 56ste dag(inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek 40% van de reissom
c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 5de dag voor de dag van vertrek 75% van de reissom
d. bij annulering vanaf de 5de dag t/m dag van vertrek(inclusief) 100% van de reissom

8. Bijzondere verplichtingen van de reiziger

De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator en van derden wiens diensten bij uitvoering van de reisovereenkomst gebruik wordt gemaakt, ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. De reiziger die tijdens de reis of het verblijf, hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate bemoeilijkt wordt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator en door derden wiens diensten bij uitvoering van de reis door de reisorganisator gebruik wordt gemaakt, van ( de voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever(s) is ( zijn) verplicht om schade, gebreken e.d. aan accommodaties, slaapkamers, bussen e.d.( die na een directe controle, voor gebruik door de deelnemers) direct te melden aan derden wiens diensten de reisorganisator gebruik maakt. We raden ten zeerste aan om een reis/ongevallenverzekering af te sluiten.